Peru v.2 - Lake Titicaca - jshambroom
No bundle was too big to carry.

No bundle was too big to carry.